DISCLAIMER EN COPYRIGHT

Onze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Gieters Rund en/of aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor de inhoud op deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Gieters Rund vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website berusten bij Gieters Rund en/of haar licentiegevers. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gieters Rund.

De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden onder vermelding van de bron. Gieters Rund behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Gieters Rund dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt. De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding steeds deel zullen uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt.

PRIVACY POLICY

Gieters Rund respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

 1. Gieters Rund verwerkt persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 2. Op de Website wordt gebruikers gevraagd onder andere de volgende gegevens te verstrekken: E-mailadres, voornaam, naam.
 3. Persoonsgegevens die door gebruikers van de Website zijn verstrekt worden gebruikt voor: het verlenen en factureren van onze diensten alsmede het verzenden van commerciële boodschappen, nieuwsbrieven, en aanbiedingen.
 4. Gieters Rund zal geen persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij de gebruiker haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het verstrekken is verplicht.
 5. Om de dienstverlening op de Website te kunnen afstemmen op de wensen van gebruikers verzamelt Gieters Rund IP-gegevens van gebruikers.  Zowel IP-gegevens als cookies worden uitsluitend op geanonimiseerde wijze verwerkt.
 6. De gebruiker heeft recht op inzage in de persoonsgegevens en kan deze desgewenst laten verwijderen of wijzigen door contact op te nemen met Gieters Rund door middel van een e-mail aan Gieters Rund.
 7. Bij verdere ontwikkeling van Gieters Rund kan het voorkomen dat een of meer van de onderdelen van de onderneming worden overgedragen aan een derde, alsdan heeft Gieters Rund het recht persoonsgegevens van haar klanten eveneens aan deze derde over te dragen.
 8. Gieters Rund is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving door zusterbedrijven, partners of andere partijen.
 9. Bij het plaatsen van een bestelling dient de gebruiker er zorg voor te dragen dat zijn gegevens waaronder mede begrepen zijn e-mail adres, adresgegevens en betalingsgegevens volledig, juist en actueel zijn.
 10. Gieters Rund zal binnen alle redelijkheid voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van de persoonsgegevens van gebruikers in onze database te voorkomen.
 11. Gieters Rund is altijd gerechtigd deze Privacy Policy te wijzigen, waarbij de meest recente versie van de Privacy Policy op de website zal worden gepubliceerd.

COOKIES

Gieters Rund zal geen persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen. Toch kan het zijn dat u de cookies die Gieters Rund of een andere website heeft geplaatst wilt blokkeren of verwijderen. U kunt dit doen via de instellingen van uw internetbrowser. Het blokkeren van cookies kan overigens van invloed zijn op het functioneren van onze site. Op onze site vindt u knoppen om informatie op de site te delen met vrienden via sociale netwerken. Wanneer u bij hen bent ingelogd kunnen deze sociale netwerken een cookie plaatsen. Gieters Rund heeft geen controle op de verspreiding van deze cookies.
Winkelmand
0